Sang nhượng website thecao24.com …wet ko co nguoi chăm sóc nên nhuong lại cho ai có thê phat triên website ..liên hê e sơn 0963030383