+ Website này đùng để thu hút khách hàng mục tiêu là người nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việt tại Việt Nam.